free website hit counter html code
free website hit counter code

        

 
กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ฉะนั้น หากพบว่ามีผู้ใดกระทำการทุจริดในการสอบ
หรือมีผู้แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือให้สอบได้ ขอให้แจ้งกรมราชทัณฑ์โดยด่วน เพื่อดำเนินการโดยเด็ดขาดต่อไป

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (ภาค  ค.)  ในวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่  15   กรกฎาคม  2552   และทดสอบสมรรถภาพของร่างกายเฉพาะตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดีที่   16  กรกฎาคม   2552   ผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ควรจะตรวจสอบหมายเลขประจำตัวสอบของท่าน   และกำหนดเวลา   สถานที่สอบ   พร้อมทั้งศึกษาระเบียบการสอบให้ชัดเจน  เพื่อไม่ให้เสียสิทธิในการสอบ

ข้อพึงปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

                    1. ต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
    ไปในวันสอบเพื่อใช้แสดงคู่กัน

                    2.  ผู้เข้าสอบควรไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย  45  นาที  สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ
    ของร่างกาย(ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ) ให้ตรวจสอบเวลาในการรายงานตัวให้ถูกต้อง   และให้ไป
รายงานตัวที่บริเวณ
    ประตู
  W สนามราชมังคลากีฬาสถาน  ถนนรามคำแหง   เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร

                    3.  ทำความเข้าใจและศึกษาเส้นทางไปสนามสอบล่วงหน้าก่อนวันสอบ  และให้เผื่อเวลาสำหรับเดินทางไปยัง
   สนามสอบด้วย

 


ประกาศ

 

 

 

            
         
1. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน
  เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิก

            
 1.1 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
  ใน
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังชายและอื่นๆ) จำนวน 929 ราย     คลิก (ไฟล์
pdf ขนาด 4.1 MB.)

                 1.2 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
  ใน
ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ (งานควบคุมผู้ต้องขังหญิงและอื่นๆ) จำนวน 479 ราย   คลิก  (ไฟล์ pdf ขนาด 2.3 MB.)

                 1.3 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบแข่งขัน  เพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการ
  ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
 จำนวน 19 ราย   คลิก  (ไฟล์ pdf ขนาด 117 kB.)          2. ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสม
  กับตำแหน่ง(ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
  คลิก     

 

 

ลงประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2552
 

****  หากมีข้อสงสัย  ให้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ฝ่ายสรรหาและประเมินบุคคล  
กองการเจ้าหน้าที่  โทร. 0 2967 3437
8  ****

 

 


ประกาศกรมราชทัณฑ์